Slider

الهندسة

מהנדס המועצה: חאלד רשיד
מוחמד סאלח זועבי: אחראי תיק חשמל בזק מינהל טאבו ותחומי שיפוט
טלפונים לפניות הציבור: אדר’ חאלד רשיד : מהנדס המועצה 
טלפון:  046295803
מוחמד זועבי: עובד המחלקה 046295802
מחלקת ההנדסה מטפלת בתחומי מדיניות התכנון הפיסי, התכנון האורבני, התכנון הסביבתי, פיתוח מוסדות חינוך תרבות ורווחה, תכנון תיירותי, פיתוח תוכניות אב לישובים ותוכניות מתאר של המועצה.
מחלקת ההנדסה מיישמת את מדיניות התכנון לטווח הקצר ולטווח הרחוק. המחלקה מגבשת תוכניות פיתוח ומתכננת את יישומן בהתאם למדיניות שקובעת הנהלת המועצה.
ראש המועצה, מר אחמד זועבי, רואה בפיתוח המועצה יעד בסיסי לקידומה ושגשוגה של המועצה ולכן מדיניות הפיתוח, התכנון האסטרטגי והאורבני כפופים ישירות לפיקוחו השוטף בפעילות המועצה.
ליישובי המועצה אין רצף טריטוריאלי ביניהם, מצב זה יוצר מערכת גומלין בין המועצה לרשויות שונות שלא פעם יוצרת ניגוד אינטרסים המצריכים טיפול מקצועי ביותר תוך מעורבות עקבית של הנהלת המועצה.
המועצה דואגת ושוקדת כל הזמן, עובדת ומנסה להשפיע בכל דרך שעומדת לרשותה להשתלב, לבננות ולמזער נזקים אשר עלולים להיגרם לה ולתושביה מהשינויים והדינמיקה שעובר אזור העמק, בסקירה כללית של הפרויקטים ננסה להמחיש את העניין כדי שנגביר את מודעות הציבור בעיקר תושבי המועצה ובכלל תושבי האזור.
נושאים שבטיפול המחלקה:
תחומי שיפוט:
תחום שיפוט המועצה מורכב מתחום שיפוט של ארבעה ישובים.
• דחי
תחום שיפוט קיים כגודל תכנית המתאר נמצא כמובלעת בתוך תחום שיפוט עפולה.
ביוזמת ראש המועצה אשר פנה לשר הפנים להקים וועדת גבולות בינינו לבין עירית עפולה ואשר בקשתו התקבלה בברכה, בקרוב תוקם וועדת גבולות אשר תדון בהרחבת תחום שיפוט היישוב, בימים אלה אנו עורכים תוכניות ראשוניות אשר יהווה בקשה בסיסית להרחבה לדיון בוועדת הגבולות אשר תקוים.
נשאלת השאלה למה נחוץ בימים אלה להרחיב את תחום שיפוט דחי – התשובה שלא נערכה תוכנית אב/מתאר מאז שנת 1961, המועצה קידמה את עריכת תוכנית האב לשנת היעד 2020 ובכדי ליישם את הנחיות תוכנית האב יש להרחיב את תחום השיפוט לגרוע לפחות כל האדמות בבעלות תושבי דחי לתחום שיפוט המועצה בכדי להשלים עריכת תוכנית המתאר המורחבת.
• סולם
גם כן כתוצאה מהכנת תכנית אב לישוב, תוכנית שהציעה להרחיב את הישוב לכיוון מערב ודרום, דבר אשר מחייב הרחבת תחום שיפוט תוכניות והצעות להרחבת תחום השיפוט ידונו בוועדת הגבולות בין המועצה בוסתאן אלמרג’ ובין המועצה האזורית עמק יזרעאל.
• נין
הנהלת המועצה ראתה לנכון להכליל את הרחבת תחום שיפוט נין לכיוון מערב מצד אחד וליצור רצף טריטוריאלי עם כפר דחי מדרום.
תכניות ובקשות בהכנה לקראת דיון בוועדת הגבולות אשר תדון בהרחבה בינינו לבין עירית עפולה.
• כפר מצר
עקב ההישג שהשיג ראש המועצה להרחבת הישוב כפר מצר לכיוון דרום אשר תכלול הקמת שכונות על אדמות מדינה במשבצת הקרקע המוחכרת מהמינהל ע”י קיבוץ עין דור, הצורך המיידי להרחיב את תחום השיפוט לכיוון דרום הוא הפתרון היחידי למצוקת הקרקע לבניה אשר מונעת התרחבות הישוב למחוסרי קרקע.
תוכניות ובקשות בהכנה לקראת דיון בוועדת הגבולות אשר תדון בהרחבה בינינו לבין מועצה אזורית גליל תחתון.
תוכניות אב
מועצה אזורית בוסתאן אלמרג’ שייכת מבחינה תכנונית למרחב תכנון גליל מזרחי כפר תבור.
תוכניות אב מאושרות הם הכלי החשוב ביותר לפיתוח והתפתחות הישובים לקראת שנת היעד 2020.
לישובי המועצה קיימות תוכניות אב שנערכו במסגרת פרויקט 34 הישובים.
תוכניות האב משמשות כמסמך מנחה ומגדיר את מדיניות התכנון בכל התחומים לשנת 2020 והן מהוות בסיס לעריכת תוכניות המתאר שבהכנה.
תוכניות מתאר
• תוכנית מתאר כפר מצר:
קיימת תוכנית מתאר מאושרת מס’ ג/2406 בתוקף שמהווה הבסיס היחידי למתן היתר בניה, תכנית זו נערכה בשנת 1976.
המחלקה מכינה תוכנית מתאר חדשה עפ”י תוכנית האב ועפ”י ראייה כוללת של הנהלת המועצה לפיתוח הישוב. התכנית תוגש בקרוב לוועדות להמשך טיפול.
• תכנית מתאר נין:
קיימת תוכנית מתאר ג/7033 בתוקף, תוכנית מתאר מוצעת מס’ ג/11139 בשלב דיון בהתנגדויות.
תכנית המתאר המוצעת הרחיבה את הישוב עפ”י תוכנית האב לכיוון דרום וצפון.
• תכנית מתאר דחי:
בשלבי דיון בוועדה המקומית, ואישורה מותנה באישור תוכנית האב אשר תובא לדיון בקרוב בוועדת ההיגוי בוועדה המחוזית.
• תכנית מתאר סולם:
קיימת תוכנית ג/11752 בתוקף אשר מהווה בסיס תכנוני לישוב הקיים.
תוכנית מתאר מורחבת בעריכה, תוכנית זו מציעה הרחבות לכיוון מערב ודרום וצפון, התכנית תענה על הצרכים של הישוב לשנת 2020 ותיתן מענה לזוגות הצעירים מחוסרי קרקע.
מבני חינוך
בתחום המועצה קיימים ארבעה בתי ספר יסודיים, מצבם הפיסי ברמה טובה מאוד.
בשנתיים האחרונות נבנו תוספות לבתי הספר:
• בי”ס כפר מצר: נבנה אגף חדש בשטח 667 – כיתות ומינהלה וחדרי ספח והמבנה הקיים עבר שיפוץ יסודי והתאמה.
• בי”ס נין: נבנה אגף חדש שעוד בשלבי סיום ונעשתה התאמה למבנה הישן כולל הרחבת כיתות ובנית שירותים.
• בי”ס סולם: נבנה אגף חדש משנת 2000-1999, ישנה תכנית להרחיב את ביה”ס בשטח כ- 500 מ² בשנת 2004-2005.
• בי”ס דחי: בי”ס לחינוך מיוחד עבר שיפוץ והתאמה ופיתוח בשלוש השנים האחרונות.
יש לציין שבמסגרת התקציבים וההרשאות, המועצה משתדלת לנצל את התקציבים בצורה יעילה על מנת לשפר את איכות המבנים והחצרות לרווחת התלמידים והמורים.
תוכניות בניה עתידיות:
• המועצה יוזמת תכנון מתחם ציבורי שיכלול בי”ס חט”ב-מקיף לכל תושבי המועצה בכניסה לישוב נין.
• תכנון מתחם ציבורי בכפר מצר שיכלול בי”ס יסודי.
• בנית 16 גנ”י טרום חובה בשלבי תכנון שונים.
מבנה תרבות וספורט
בראיה כללית לפעילות הנוער, מדיניות המועצה התיישרה עם מדיניות משרד השיכון ולפי הצורך נבנה :
• מועדון נוער בכפר סולם – בשטח 250 מ”ר.
• מועדון נוער בכפר נין – בשלבי בניה – בשטח 250 מ”ר.
• מועדון נוער בכפר דחי – בשלבי בניה – בשטח 150 מ”ר.
• מועדון נוער כפר מצר – בשלבי תכנון – בשטח 250 מ”ר.
• בית עם ותרבות כפר סולם – הושלם.
בכוונת המועצה להרחיב את פעילות הנוער, המועצה יוזמת הקמת אולם ספורט אזורי במתחם בי”ס חט”ב-מקיף בכפר נין.
הקמת מתנ”ס בכפר מצר במתחם הציבורי.
פיתוח מגרשי הספורט:
• כפר מצר:
במסגרת פיתוח מגרשי הספורט נעשה פיתוח למגרש ספורט כפר מצר, גידור תקני, שיזרוע חדש ואחזקה שוטפת למבנים – פיתוח חניה למבקרים וסלילת כביש המוביל למגרש.
• כפר סולם:
מגרש ספורט סולם בהליך תכנון והרחבה לכיוון מערב, תכנון מגרש תקני לביצוע במהלך 2004.
תשתיות – מים וביוב
• בכפרי מועצה אזורית בוסתאן אלמרג’ קיימות מערכות ביוב שלמות עם פתרונות קצה למאגרים משותפים עם ישובים שכנים.
• מערכות המים הושלמו לכל הכפרים, הישוב האחרון כפר דחי.
כמגמה פיתוח תשתיות לפני סלילת הכבישים דבר זה מחייב הסדרת תשתיות שלמות לפני סלילה.
ניקוז
כפרי המועצה שייכים לרשות ניקוז ירדן דרומי אשר בשיתוף עם המועצה משלבים פתרון בעיות הניקוז.
במסגרת שיתוף הפעולה הזה בשנת 2003 – 2004, השקיעה המועצה כ- 1,000,000 ₪ במובלי תת קרקעיים וריפוד תעלות וידיות שחוצות כפר מצר כהגנה על הישובים מפני שיטפונות והצפות. פרויקטים אלו ימשכו בשנת 2004 – 2005.
סלילת כבישים מקומיים בתחום הישובים
מחלקת ההנדסה מטפלת בפיתוח כבישים במסגרת פיתוח שכונות ותיקות ופיתוח כבישים מתקציב משרד הפנים ופיתוח כבישים במסגרת משרד התחבורה והתמ”ס.
בשנים 2002, 2003 נסללו כבישים חדשים בכפר מצר, כפר סולם ונין – פרויקטים אלה ממונים ע”י המשרדים הנ”ל ונמשך הביצוע שלהם גם מתקציב שנת 2004.
תכנון כבישים עתידיים
• במסגרת התכנון העתידי המועצה תכננה כביש מחבר נין עם דרך מס’ 65.
• בתכנון כביש עוקף מרחביה שיחבר את כפר סולם עם דרך מס’ 65.
• בתכנון דרך מחברת שני ישובים נין ודחי.
• בתכנון דרך כניסה לכפר דחי מכיוון גבעת המורה.
• בתכנון כביש ראשי כפר מצר-גזית.
• בתכנון דרך שירות בין הכניסה של כפר נין עד צומת אזור תעשיה אלון תבור בצדו הצפוני הישוב מקבילה לדרך מס’ 65 אשר תשתלב עם השינוי במערך הדרכים העתידי שתוכנן ע”י מ.ע.צ.
תוכנית אב לתיירות
המועצה הכינה פרוגראמה לתוכנית אב לתיירות אשר מהווה בסיס להכנת תוכנית אב אשר באה לביטוי במפגש שערך ראש המועצה וסגן ראש המועצה ומהנדס המועצה עם השר בני אלון בשיתוף הנהלת המשרד, המנכ”לית גב’ חנה קורן ומנכ”ל חברת חמ”ת במעמד זה השר נתן את ברכתו ליוזמת המועצה.
• תוכנית זו באה לשלב את יישובי המועצה במערך התיירות של עמק יזרעאל.
• לנצל את פוטנציאל התיירות שקיים בישובים נין, כפר מצר, דחי וסולם.
• שילוב הקרן לשיקום אתרים בשימור אתרים היסטוריים בישובים.
• יצירת דינמיקה של יזמות פרטית למפעלים תיירותיים כמו פיתוח שוק שבת בכפר סולם.– פיתוח לינה כפרית בתוך הישובים.
• פיתוח מסעדות וכו’
• שיחזור אתרים היסטוריים כמו מעיינות בנין וכפר מצר.
יחסי גומלין בין המועצה למועצות שכנות יצרה אווירה של שכינות טובה ומחשבות על שיתוף פעולה אזורי אשר יתרום לפיתוח חברתי כלכלי לשכנים ולתושבי המועצה.
תכנון, בניה ורישוי
מוא”ז בוסתאן אלמרג’ שייכת למרחב תכנון גליל מזרחי כפר תבור.
בין המועצה לוועדה קיים שיתוף פעולה מלא ברמת התכנון האזורי – כגון תוכניות אב, תוכניות מתאר וכו’.
המועצה עם מחלקת ההנדסה מנסה בכל דרך שעומדת לרשותה לסייע בייעוץ לאוכלוסייה בכל תחומי התכנון.
פניות הציבור מטופלות באופן שותף וקיים שיתוף פעולה יום יומי בין הוועדות למיניהם והמחלקה, וכל פניה תטופל על הצד הטוב ביותר הן בעזרה בקידום תוכניות מפורטות/נקודתיות.
תוכניות בנייה, מגורים, חקלאות מלאכה וכו’.
יוזמות פרטיות למשקיעים הן מבחוץ והן לתושבי המקום.
מנקודת ראות ממלכתית התערבות בהליכי תכנון מאפשרת ככל האפשר לפתח ישובים בהתאם לחוק התכנון והבניה, מניעת בניה לא חוקית ומניעת גלישה של בניה פרטית לשטחים ציבוריים, דבר זה מאפשר פיתוח הכפרים בצורה ראויה, ושמירה על הסביון הכפרי שמאפיין את יישובי המועצה.
שיתוף הציבור בתכנון:
כמגמה הנהלת המועצה הנחתה את מחלקת ההנדסה לשתף את הציבור בהליכי התכנון השונים הן בתוכניות אב ובתוכניות מתאר והן בבניית מוסדות חינוך ובנית מבני תרבות, בכדי שהתערבות הציבור במינון הנכון מביאה לתועלת רבה לציבור המשתמשים בעתיד.

 • العنوان
  قرية الدحي - مدخل القرية
 • رقم الهاتف
  04-6295829
  04-6295800
 • فاكس
  04-6421556
 • البريد الإلكتروني
  [email protected]